Table 3: Peak power demand by regional network, April 2002-December 2003

* Not shown: Xinjiang, Tibet, Anhui, Tianjin, Hong Kong. Italic indicates provinces severely affected by hydro power generation shortages
Source: Institute of Energy Economics (IEE), Japan using China Electric Power Information Center (CEPIC) data, and China Electricity Council (CEC)

Network Provinces* Trend (GW) % change in period Min-Max in period % gain
Dongbei Heiliongjiang, Jilin, Liaoning 20-21.5 7.5 20-27 35
Huabei Nei Mongol, Shanxi Hebei, Beijing 32-35 9.4 32-4 25
Shandong Shandong 13.5-14.8 9.6 13.5-17.6 30.4
Sichuan Sichuan 6.7-7.8 16.4 6.7-10.5 56.7
Nanfang Yunnan, Guizhou, Guangxi, Guangdong 29-34 17.2 29-40 37.9
Xibei Qinghai, Gansu, Shaanxi, Ningxia 11-13 18.2 11-16 45.5
Huazhong Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi 2-26 18.2 2-35 59.1
Fujian Fujian 6.5-8.0 23.1 6.5-9.2 41.5
Huadong Jiangsu, Shanghai, Zhejiang 38-48 26.3 38-57 50
Chongqing Chongqing 2.2-3 36.4 2.2-4.4 100